Termékeink egy jelentés felől összegyűjtött és hálózatban szerkesztett központi adatbázisból készültek, folyamatos frissítéssel. A központi adatbázis jelenleg 22.000 db jelentést, benne 75.000 db magyar és 60.000 db angol szót, illetve szókapcsolatot, mondatértékű kifejezést tartalmaz.
Termékeink előnye, hogy a keresett szó alatt található jelentésekben csak azokat a szavakat, kifejezéseket adjuk közre, melyek abban az egy adott beszédhelyzetben használatosak. Termékeink értékét növeli, hogy a szótári egységek a keresett szót vagy kifejezést nemcsak az általánosabb (vagy elterjedtebb) értelmében, hanem az ugyancsak gyakran keresett, beszédbeli szerepe és beszédhelyzethez kötött, egyedibb használata szerint is tartalmazzák. A keresést és az értelmi beazonosítást segíti, hogy a termékeinkbe szerkesztett jelentésegységeket gazdag szó- és példaanyaggal, valamint értelemkövető szótári információkkal és a kommunikációt segítő megjegyzésekkel láttuk el.


Az angol-magyar szótár a benne foglalt számottevő mennyiségű angol szó-, kifejezés-, illetve jelentéskészletet egyszerű formában, könnyen kereshetően tárolja, és jelentés szerint jól fellelhetően tartalmazza. A termékben az angol szavakat, kifejezéseket az adott jelentést legmarkánsabban kifejező magyar megfelelőkkel láttuk el. A termék használhatóságát tovább növeli, hogy az adott jelentéshez jutást megkönnyítő magyar szavak zöme (értelmezéssel, jelentéshez kötött szinonimákkal és használati körrel együtt) a magyar egynyelvű kiadványunkban, a Keresőhálóban is megtalálhatóak.


A magyar-angol szótár a magyar szavakat, kifejezéseket értelmük szerint adja közre, ezért a keresett szó (mint hívószó) alatt felsorolt jelentések csak az értelmileg valóban keresett, az adott beszédhelyzetre ténylegesen alkalmazható angol nyelvi megfelelőket tartalmazzák. A termék további előnye, hogy a szócikkbe gyűjtött magyar szavak, kifejezések nemcsak az általánosabb vagy elterjedtebb értelmükben, hanem az ugyancsak gyakran keresett, beszédbeli szerepük és használatuk szerint lettek szótárazva angol megfelelőjükkel együtt. A pontos értelem megtalálása és a szóhasználat beazonosíthatósága érdekében a magyar szavak a magyar-magyar, az angol szavak az angol-magyar szótárban (visszafelé keresve) is megtalálhatóak.


Magyar-angol-magyar jelentésalapú szótár és kétnyelvű, kommunikatív tezaurusz (egybekötött angol és magyar szinonimaszótár). Tartalma: 15000 jelentésbe besorolt 70000 magyar és 50000 angol szó.
A Nyelvtár a világon elsőként a szavakat a beszédbeli szerepük alapján, értelmük szerint osztályozza, és így adott jelentésük köré gyűjti. Ezért nemcsak két különböző nyelvet képes azonosítani és együtt tárolni jelentés szerint, hanem a megjelenésükben (szófajában, stílusában, grammatikájában) eltérő szavakat is egy szerkezetben adja közre, a kommunikáció során betöltött azonos szerepük, értelmük szerint - egy nyelven belül is. A felhasználót a tájékozódásban szerkesztői megjegyzések, valamint hagyományos és új, kommunikációs szótári minősítések, rövidítések is segítik.


Értelmezett keresést támogató magyar szinonima- és értelmező szótár. Tartalma: 15000 jelentés 300000 értelmi és szótári kapcsolattal.
A Keresőháló értelem szerint pontosított keresőkifejezés összeállítását segítő jelentésháló, amely nyelvi hálózatként működve, online magyar értelmező és szinonimaszótár is - egyben. Mind az anyanyelvi érdeklődésben-tájékozódásban, mind a fordításban, mind pedig az idegennyelv-tanulásban hasznos, segítve az anyanyelvi közlési szándék jelentés felőli, kommunikatív beazonosítását, az anyanyelvi kifejezőkészség fejlesztését. A Google internetes keresővel összekapcsolva javítja a keresés eredményességét. A felhasználót a tájékozódásban szerkesztői megjegyzések, valamint hagyományos és új, kommunikációs szótári minősítések, rövidítések is segítik.


A magyar-magyar szótár eddig nem reprezentált módon szinonima- és értelmező szótár egyszerre. A szótár a magyar szavakat, kifejezéseket beszédbe helyezhető értelmük szerint adja közre, azaz markánsan jelentés alapú és kommunikatív. A keresett szó beírásával a használó a címszóhoz jut. A címszó természetesen csak hívószó, azaz önmagában, beszédbe helyezés nélkül csupán értelmetlen betűkapcsolat, amely alatt a felsorolt jelentések csak az értelmileg valóban keresett, az adott beszédhelyzetre ténylegesen alkalmazható magyar nyelvi megfelelőket tartalmazzák. A termék nem definitív, hanem körülíró értelmezéssel rajzolja körbe a jelentést, és szinonimákat is tartalmaz a könnyebb használat céljából. A szótár utalási rendszere a nyelvi hálózat szerint készült, azaz a szóval -kifejezéssel kijelölhető aktuális jelentés fő fogalmi jegyeit, azaz jelentéskörét is tartalmazza. A termék további előnye, hogy a szócikkbe gyűjtött magyar szavak, kifejezések nemcsak az általánosabb vagy elterjedtebb értelmükben, hanem eddig nem reprezentált módon: az ugyancsak gyakran keresett, beszédbeli szerepük és használatuk szerint lettek szótárazva (pl. a szeret címszó alatt a szeretne alak vágyat, szándékot és kérést kifejező értelme is megjelenik) magyar megfelelőjükkel együtt.